Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
studia INTIMATE – Zuzana Kňavová
IČ: 87681919
DIČ: 8459103323

Článek I.

Účastník kurzů POLE DANCE prohlašuje:

 1. Je starší 18-ti let. Pokud není, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku.
 2. Je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 3. Se lekcí účastní na vlastní zodpovědnost a riziko.
 4. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 5. Souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli INTIMATE studia jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

Článek II.

Lekce ve studiu INTIMATE

 1. Se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním systému INTIMATE studia.
 2. Nekonají se ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 3. Trvají 60 minut a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení.
 4. Účastník na lekci přichází do provozovny INTIMATE studia maximálně 5 minut před jejím začátkem.
 5. Pro účastníky lekcí INTIMATE studia, jsou vyhrazeny nerezové tyče.
 6. Přihlašování na lekce probíhá osobně, telefonicky či mailem.
 7. Ve všech prostorách INTIMATE studia jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

Článek III.

Cennosti – účastník lekcí

 1. Je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky,  a jiné šperky včetně piercingů z důvodu možného zranění či poškození tyčí.
 2. Nenosí s sebou do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál INTIMATE studia zodpovědnost.

Článek IV.

Platby

 1. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení peněz za úhradu kurzovného a jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
 2. INTIMATE studio může z různých důvodů zavřeno na jeden den a více dní a provozovatel studia si vyhrazuje právo měnit rozvrh, případně rušit lekce. Tyto skutečnosti provozovatel studia oznamuje na webových stránkách a v rezervačním systému studia a je třeba s nimi počítat při úhradě kurzovného, na pozdější reklamace nebere provozovatel studia zřetel.
 3. Účastník lekcí v INTIMATE studiu je povinen uhradit částku za kurz, či  jednorázovou lekci v plné výši od data přihlášení, a to buď převodem na bankovní účet, nebo hotově před zahájením kurzu. INTIMATE studio se zavazuje potvrdit platbu vydáním příslušného dokladu o platbě, pokud bude o něj požádáno.

Článek V.

Absence a vrácení kurzovného

 1. V případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím dostupných komunikačních systémů (osobně, telefonicky, mailem apod.).
 2. V případě prokázané dlouhodobé nemoci nebo úrazu bude kurzovné navráceno, pokud se účastník kurzu omluví nebo podá důvod své absence do 1 měsíce od začátku své absence v kurzu.
 

Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18.3.2014

Zuzana Kňavová, studio INTIMATE